1.ปฎิทินแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ