การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 ลำดับ  ฝ่าย  ความเสี่ยงทุจริต แผน รายงาน
1 ปกครอง  การสอบสวนรับรอง กรณีรับรองบุคคลคนเดียวกัน  ✔  ✔
2 ทะเบียน  การพิจารณาอนุาตกรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเวลามาเป็นเวลานาน  ✔  ✔
3 รายได้  การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  ✔  ✔
4 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  การออกกระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ออนไลน์  ✔  ✔
5 โยธา  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  ✔  ✔
6 รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  การบริการขนถ่ายสิ่งปฎิกูล  ✔  ✔
7 การคลัง  กระบวนงานการรับเงิน  ✔  ✔
8 เทศกิจ  การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ  ✔  ✔
9 พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรออกกําลังกาย  ✔  ✔
10 การศึกษา  การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ✔  ✔
ฝ่ายปกครอง
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายทะเบียน
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายรายได้
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายโยธา
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายการคลัง
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายเทศกิจ
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566