หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2566 

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของกรุงเทพมหาานคร
กรอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ที่หน่วยงาน ภายใน กทม. ต้องถือปฎิบัติ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร(พ.ศ. 2566)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       ลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร
       ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
       การสร้างขวัญกำลังใจ ปี พ.ศ. 2565
       สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ กทม.
       การลงโทษทางวินัย

ความรู้เกี่ยวกับลูกจ้าง

HR Knowledge Center

เรื่องทั่วไป