คู่มือติดต่อราชการ(บริการประชาชน)
ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 14 ตุลาคม 2565
 

มาตรฐานตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2543 และ มาตรฐานการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร