แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 
ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 31 มีนาคม 2566


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (รายงานตามโปรแกรม สยป. กำหนด)
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (Microsoft Excel ตามความรับผิดชอบรายฝ่าย)
Download Excel Download PDF REPROT