ตำแหน่ง


 

 

ผู้ดำรงตำแหน่ง


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หมายเลขโทรศัพท์


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>เบอร์กลาง   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2233-1224-8


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ที่ทำงาน


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ที่บ้าน   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>/ มือถือ


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หมายเลขภายใน


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ผู้อำนวยการเขต


 

 

 -ว่าง-


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2234   9688


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>-


       

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7150


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หน้าห้อง   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7157


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ฝ่าย   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'> 1 


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2235   2508


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2427  8189


       

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>081  682 2288


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7154


       

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หน้าห้อง   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7155


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ฝ่าย   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>2


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>นางสาวอาท่ิตยา โชคกิจมนัสชัย

 

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2235   2509


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>087 589 0253


       

086
          993 3062


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7152


       

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หน้าห้อง     style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7153


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'> 


 

 

นางสาวเมตตา
          ตันเสรี


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2237  4541


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>Fax  0 2237
  3345


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>--


       

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>085  951 9887


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7156


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>บริหาร   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>   7157   lang=TH> ปชส.  7158            ปกครอง
     7196


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวน้าฝ่ายทะเบียน


 

 

นายสมศักดิ์
          ตั้งเอี่ยมสกุล


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2236  8088


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2233  7139


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>089 682 1291


       

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7186


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ปชส.   style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7159   lang=TH> งานทั่วไป 7160


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ธุรการ
  7187


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt;'>-ว่าง-


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0  2235 
  2831


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0  2237 
  4540


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>-


 

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7180


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7181 , 7182


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายโยธา


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt;'>นางสาว เบญจพร ศักดิ์เรืองแมน


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'> 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0  2235 
  2176


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'> 


 

 

081
          563 3056


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7161


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7162 , 7179


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายรายได้


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt;'>นางภัสรา นทีทอง


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2237  0974


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2235  2133


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>081 630 9555


 

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7166


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7167 – 8


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายการคลัง


 

 

นางสาวดวงทิพย์
          ต่อทรัพย์สิน


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2235  2838


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>Fax 0 2236 3882


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>061 784 7538


 

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7175


       

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7176 –   lang=TH>7197-8


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ


 

 

-ว่าง-


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2233  0846


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>Fax 0 2233 0846


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>--


 

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7163


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7164 – 5


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt;'>นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ์


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2234  5905


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>Fax 0 2234 
  9687


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>081 782 2374


       

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7169


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7170 – 2   lang=TH>, ธุรการ 7171


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt;'>นางชณิตา โพธิ์ทอง


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2235  3630


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'> 


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>089 782 2374


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7173 


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'> 7174


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


 

 

นางกัญมณี
          เดชประดิษฐ์


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2235  9127


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>Fax 0 2235 9127


 

 

  style='font-size:10.0pt;'>081 815 3803


       

 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7183


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>7184 – 5


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>สัสดีเขต


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>พ.ท.ปรานต์    
  อินทชาติ


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2237  4540


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>086 
  885  1600


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7195


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>สรรพากรเขต


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>นายกิจจา     
      อุตสาหะ


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2235   7524


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2234  
  8490


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2985
  2050


 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>085 841
  2504


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>*7194


 

 

  lang=TH style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>ผอ.โรงเรียนวัดจักรวรรดิ


 

 

         นางเสียงพิณธ์ ท้าวแพทย์


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>0 2221  8723


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>086 655 4459


 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'> 


 

 

  style='font-size:10.0pt; ,"serif"'>-