แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563)

 

​ ​

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2556-2560
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2556-2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2556-2560)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2556-2560)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2556-2560)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2561-2565)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง 

บทสรุปผู้บริหาร
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2566-2570)