สถิติกรุงเทพมหานคร 2565

1. สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร
1. กรอบอัตรากำลังของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
2. กรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. กรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร (สำนัก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
4. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5. จำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน
6. งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
7. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามด้านและแผนงาน
8. เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2563 – 2565
9. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 จำแนกตามสำนักงานเขต เรียงตามจำนวนเงินปีงบประมาณ 2565
10. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 – 2565 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงตามจำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2565
11. รายงานผลการจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามสำนักงานเขต
12. เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2547 – 2565
13. รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2564- 2566 จำแนกตามสำนักงานเขต
     เรียงตามจำนวนเงินของการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565

2. สถิติด้านสังคม
1. จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2556 - 2565
2. จำนวนประชากร  และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2565
3. จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2565
4. จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
5. จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2565 
6. จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
7. จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2565 
8. จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 - 2565
9. จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2543 - 2565 และประมาณการของ พ.ศ. 2566 - 2569 
10. จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2543 - 2565 และประมาณการของ พ.ศ. 2566 - 2569
11. จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 จำแนกตามอายุและเขต
12. จำนวนการจดทะเบียนสมรสในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 – 2565
13. จำนวนการจดทะเบียนหย่าในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 – 2565
14. จำนวนการจดทะเบียนรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 – 2565
15.  จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2564 - 2565 
16. จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2564 - 2565 
17. จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2564 - 2565

3. สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. จำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
2. จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
3. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ปริมาณน้ำจำหน่าย จำนวนผู้ใช้น้ำ จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ำใช้ ค่าน้ำเฉลี่ย
4. ปริมาณการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
5. ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6. การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
7. จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
8. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั่วประเทศ
9. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
10. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมส่วนภูมิภาค
11. เปรียบเทียบจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของกรุงเทพมหานคร
12. จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
13. ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร
14. ปริมาณจราจรบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
15. จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางต่อวัน ปีงบประมาณ 2544 – 2565
16. จำนวนรถโดยสารประจำทางที่วิ่งบริการ ปีงบประมาณ 2556 – 2565
17. สถิติจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้า BTS) สายสีเขียว
18. สถิติจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
19. สถิติจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถโดยสำรประจำทำงด่วนพิเศษ (BRT)

4. สถิติด้านเศรษฐกิจ
1. สถิติการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
2. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าปลีก ระหว่างปี 2563 – 2565
3. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าส่ง ระหว่างปี 2563 – 2565
4. สถิตินิติบุคคลคงอยู่ธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร แบ่งตามขนาดธุรกิจ  พ.ศ. 2565
5. สถิตินิติบุคคลคงอยู่ธุรกิจค้าส่งในกรุงเทพมหานคร แบ่งตามขนาดธุรกิจ  พ.ศ. 2565
6. สถิตินิติบุคคลคงอยู่ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
7. สถิตินิติบุคคลคงอยู่ธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565


5. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.  จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ
2. สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
3. จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
4. สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร
5. ปริมาณน้ำฝนรวมรายเดือนของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพื้นที่เขต
6. เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร
7. สถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565
8. ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร
9. จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต
10. คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
11. การเก็บของมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 - 2565
12. ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - 2565