ตารางสรุป OKRs ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ภาษาไทย/Eng