การเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

  • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ         (เล่มคู่มือ) (คำรับรอง)       *** NEW***
  • แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         (ดาวน์โหลด)      
  • ร่างตัวชี้วัดเจรจาตกลงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            (ดาวน์โหลด)