สถิติกรุงเทพมหานคร 2564

(E-Book / PDF)

1. สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร
1. กรอบอัตรากำลังของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564
2. กรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. กรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร (สำนัก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5. จำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน
6. งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
7. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามด้านและแผนงาน
8. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
9. เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2562 – 2564
10. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 จำแนกตามสำนักงานเขต เรียงตามจำนวนเงินปีงบประมาณ 2564
11. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 – 2564 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงตามจำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2564
12. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 จำแนกตามสำนักงานเขต เรียงตามจำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2564
13. การจัดเก็บภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2563 – 2564 จำแนกตามสำนักงานเขต เรียงตามจำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2564
14. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 จำแนกตามสำนักงานเขต เรียงตามจำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2564
15. เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2547 – 2564
16. รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563- 2564 จำแนกตามสำนักงานเขต
     เรียงตามจำนวนเงินของการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2564

2. สถิติด้านสังคม
1. จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2555 - 2564
2. จำนวนประชากร  และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2564
3. จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 - 2564 
4. จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
5. จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2564 
6. จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 
7. จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 - 2564 
8. จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 - 2564
9. จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2543 - 2564 และประมาณการของ พ.ศ. 2565 - 2568 
10. จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2543 - 2564 และประมาณการของ พ.ศ. 2565 - 2568 
11. จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 จำแนกตามอายุและเขต
12. จำนวนการจดทะเบียนสมรสในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2564
13. จำนวนการจดทะเบียนหย่าในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2564
14. จำนวนการจดทะเบียนรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2564
15.  จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2563 - 2564 
16. จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2563 - 2564 
17. จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2563 - 2564 

3. สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. จำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
2. จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
3. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ปริมาณน้ำจำหน่าย จำนวนผู้ใช้น้ำ จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ำใช้ ค่าน้ำเฉลี่ย
4. ปริมาณการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
5. ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6. การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
7. จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
8. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั่วประเทศ
9. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
10. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมส่วนภูมิภาค
11. เปรียบเทียบจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของกรุงเทพมหานคร
12. จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
13. ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร
14. ปริมาณจราจรบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
15. จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางต่อวัน ปีงบประมาณ 2544 – 2564
      จำนวนรถโดยสารประจำทางที่วิ่งบริการ ปีงบประมาณ 2556 – 2564
      จำนวนเส้นทาง และจำนวนรถ  ณ  เดือน กันยายน 2564
16. สถิติจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้า BTS) สายสีเขียว
17. สถิติจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
18. สถิติจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถโดยสำรประจำทำงด่วนพิเศษ (BRT)

4. สถิติด้านเศรษฐกิจ
1. เปรียบเทียบร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2558 – 2564
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานคร (ปีฐาน 2562) พ.ศ. 2554 - 2564 จำแนกตามหมวดสินค้า
3. สถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และ รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
4. สถิติการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564
5. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าปลีก ระหว่างปี 2562 – 2564
6. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าส่ง ระหว่างปี 2562 – 2564
7. สถิติทรัพย์รับจำนำ ไถ่ถอน และหลุดจำนำ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

5. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.  จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ
    เรียงตามจำนวนสวนสาธารณะ
2. สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
3. จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
4. สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร
5. ปริมาณน้ำฝนรวมรายเดือนของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพื้นที่เขต
6. เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร
7. พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8. ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร
9. คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
10. การเก็บของมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2564
11. ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - 2564