• ปี พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
          - เอกสารประกอบการประชุม
          - รายงานการประชุม


(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)

 

  • ปี พ.ศ. 2563
1.การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
          - เอกสารประกอบการประชุม
          - รายงานการประชุม


(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
2. เว็บไซต์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Click here
3.รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนองประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 
(Thailand's SDGs Report 2016 - 2020)
(ดาวน์โหลด)