ความคืบหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของประเทศไทย

1.การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
          - เอกสารประกอบการประชุม
          - รายงานการประชุม


download
download
2. เว็บไซต์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Click here
3.รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนองประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 (Thailand's SDGs Report 2016 - 2020)download