องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัด :  5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)
น้ำหนัก :  ร้อยละ 10  

 

1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วน

   - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

      (คำสั่งสยป. ที่ 102/2564 ลงวันที่ 24 พ.ย. 64)

   - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (คำสั่งสยป. ที่ 103/2564 ลงวันที่ 24 พ.ย. 64)

   - เอกสารชุดข้อมูลสำคัญของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล


 

(ดาวน์โหลด)

 

(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)

2. การนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
    - พัฒนาสร้างชุดข้อมูล จัดทำคำอธิบายข้อมูล และพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
(ดาวน์โหลด)
 
3. ชุดข้อมูลที่ได้นำเข้าและการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบัน(ดาวน์โหลด)
4. นวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร(ดาวน์โหลด)

5.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4