องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัด :  5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
น้ำหนัก :  ร้อยละ 10  

 

สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากระบบ MIS(ดาวน์โหลด)
Infographic ผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ
Infographic ผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ
(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4