องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ตัวชี้วัด :  ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
น้ำหนัก :  ร้อยละ 10

 

1.  แบบเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล(แบบฟอร์ม  1)
2.  แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม  2)
3.  แบบนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ  (แบบฟอร์ม  3)
4.  แบบโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ   (แบบฟอร์ม  4)
5.  แบบรายงานการติดตามผลการนำนวัตกรรมฯ ไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม  5)
6.  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
     - เว็บไซต์ให้บริการจองคิว สำหรับบริการตัดต้นไม้ พ่นยาฆ่ายุง สูบไขมัน และสูบสิ่งปฏิกูล
       BMA Smart Service
     - จำนวนการให้บริการทั้ง 4 ประเภท (ดาวน์โหลด)

7.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4