องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

ตัวชี้วัด :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
น้ำหนัก :  ร้อยละ 70

 

1.  ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ ของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัลบนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย          :  ระดับ 5

น้ำหนักคะแนน    : 25 คะแนน

1.  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด                                          (ดาวน์โหลด)
2.  คณะกรรมการบริหารจัดการตัวชี้วัดเจรจาตกลง
     ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการฯ
     - คำสั่งสยป. ที่ 123/256 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64                     
     - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 มิ.ย. 65            
     - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 6 ก.ค. 65              
     - ภาพการประชุม                        (ครั้งที่ 1/2565)     (ครั้งที่ 2/2565)


(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
 
3. ขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการ
    - infographic ตัวชี้วัด                           
    - workflow ตัวชี้วัด          
    - workflow ระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System)  

(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
4. ข้อมูลการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัล
    - รายการงานให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละส่วนราชการ    
    - การให้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ต BMAhelpdesk                          
    - การประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการแจ้งปัญหาเทคโนโลยีดิจิทัล
       >> หนังสือเวียน                                                                
       >> เว็บไซต์สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล                             
       >> เว็บไซต์กองบริการระบบคอมพิวเตอร์                                  
       >> เว็บไซต์ MIS                                                                
       >> แผ่นพับประชาสัมพันธ์    (ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2)
     - เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร
     - รายงานสรุปจำนวนการแจ้งปัญหาการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เดือนกรกฎาคม 2565
       >> จำแนกตามช่องทางการรับแจ้ง
       >> จำแนกตามประเภทการให้บริการ
       >> จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ       

(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)

 
(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
5. ต้นแบบระบบ (Prototype)                                                       (ดาวน์โหลด)
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล              
      สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (คำสั่งกบพ. ที่ 5/2565 ลงวันที่ 7 ก.ค. 65)
    - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล                         
       (คำสั่งสยป. ที่ 50/2565 ลงวันที่ 2 ส.ค.65)
    - การจัดฝึกอบรมแนะนำขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานและการใช้งานระบบฯ      
      ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 กอง IT 
    - การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล              
      สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น 9 อาคารธานีนพรัตน์
    - หนังสือขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบฯ                   
    - ภาพการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ    

(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)

 

7.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4

 

 

 

2.  ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาตามสถานการณ์

เป้าหมาย          :  ระดับ 5

น้ำหนักคะแนน    : 25 คะแนน

1.  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด   (ดาวน์โหลด)
2.  แผนการดำเนินงาน(ดาวน์โหลด)
3.  รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชนสนใจของกรุงเทพมหานคร(ดาวน์โหลด)
4.  รายงานและประเมินผลทั้งในช่่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด COVOD 19(ดาวน์โหลด)
5.  แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก กำหนดแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อรับมือวิกฤตการณ์
     และจัดทำเป็นรายงาสถานการณ์เชิงรุก (Ad-hoc)
(ดาวน์โหลด)
 

6.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4

 

 

 

3.  ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ (โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม)

เป้าหมาย          :  ระดับ 5

น้ำหนักคะแนน    : 20 คะแนน

1.  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด (ดาวน์โหลด)
2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร (ฺBangkok Smart City)
     (คำสั่ง กทม. ที่ 1581 / 2564 ลงวันที่ 16 สค. 64)
(ดาวน์โหลด)
3.  คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการบริหารแผนงานบูรณาการกรุงเทพมหานคร และคณะทำงานขับเคลื่อน
     แผนงานบูรการ รายแผนงาน (คำสั่ง กทม. ที่ 3661 / 2564 ลงวันที่  24 ธ.ค. 64)
(ดาวน์โหลด)
 
4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
     (คำสั่ง สยป. ที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 4 ม.ค. 65) 
(ดาวน์โหลด)
5.  การประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platorm) ระหว่างกรุงเทพมหานคร
     และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
(ดาวน์โหลด)
6.  รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (5 พ.ค. 65)
     - หนังสือขอความเห็นชอบรายงานความคืบหน้าฯ
     - ข้อมูลรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
7.  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
     ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ 4 มกราคม 2565
(ดาวน์โหลด)
 
8.  ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ / แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ระยะที่ 3
     (พ.ศ. 2566 - 2570) กับ The Global Livability Index 2022
(ดาวน์โหลด)
 

9.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4