องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

ตัวชี้วัด :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
น้ำหนัก :  ร้อยละ 70

 

1.  ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ ของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัลบนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย          :  ระดับ 5

น้ำหนักคะแนน    : 25 คะแนน

1.  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด(ดาวน์โหลด)
2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตัวชี้วัดเจรจาตกลง
     ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการฯ
     (คำสั่งสยป. ที่ 123/256 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64)
(ดาวน์โหลด)
3. ขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการ
    - infographic ตัวชี้วัด
    - workflow ตัวชี้วัด
    - workflow ระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System)

(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)
4. ข้อมูลการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัล
    - รายการงานให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละส่วนราชการ
    - รายละเอียดการให้บริการของแต่ละส่วนราชการ
    - การให้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ต BMAhelpdesk
(ดาวน์โหลด)
5. ต้นแบบระบบ (Prototype)(ดาวน์โหลด)

6.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4

 

 

 

2.  ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาตามสถานการณ์

เป้าหมาย          :  ระดับ 5

น้ำหนักคะแนน    : 25 คะแนน

1.  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด   (ดาวน์โหลด)
2.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง(ดาวน์โหลด)

3.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4

 

 

 

3.  ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ (โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม)

เป้าหมาย          :  ระดับ 5

น้ำหนักคะแนน    : 20 คะแนน

1.  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด (ดาวน์โหลด)
2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร (ฺBangkok Smart City)
     (คำสั่งกทม. ที่ 1581 / 2564 ลงวันที่ 16 สค. 64)
(ดาวน์โหลด)
3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
     (คำสั่ง สยป. ที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 4 ม.ค. 65) 
(ดาวน์โหลด)

4.  สรุปผลการดำเนินงาน

     ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4