ความคืบหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของกรุงเทพมหานคร     
 

รายชื่อผู้ประสานงานหลักของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
download