• การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
1. ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
    ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (วันที่ 26 สิงหาคม 2565)
(ดาวน์โหลด)
2. เอกสารการนำเสนอ(ดาวน์โหลด)
3. บทสรุปการขับเคลื่อน SDGs ของกระทรวงมหาดไทย(ดาวน์โหลด)
4. เป้าหมาย SDGs ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ(ดาวน์โหลด)
5. ตารางหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก รายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target)(ดาวน์โหลด)
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย 
    (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1575/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
(ดาวน์โหลด)
7. ตารางมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย(ดาวน์โหลด)
8. ตารางเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    ที่คณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยปรับปรุง
(ดาวน์โหลด)

 

  • ผู้ประสานงานหลักของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
รายชื่อผู้ประสานงานหลักของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
(ดาวน์โหลด)