องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัด :  5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
น้ำหนัก :  ร้อยละ 10
  


ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

            ♦  ระบบฐานข้อมูล                                                            
                 - ตัวอย่างการจัดทำ Data Catalog, Data Dictionary, Metadata                         
(ดาวน์โหลด)

                คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล        (ดาวน์โหลด)

              ♦  บัญชีรายการข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (Data Catalog)               (ดาวน์โหลด)

              ♦  พจนานุกรมข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (Data Dictionary)             
(ดาวน์โหลด)

              ♦  คำอธิบายข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (Metadata)                        (ดาวน์โหลด)

              ♦  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
                  -  แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล                              
(ดาวน์โหลด)  

                  -  รายงานผลการดำเนินงาน ในขั้นตอนที่ 4
                    1. ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา                                 
(ดาวน์โหลด)
                    2. ข้อมูลสถิติการใช้งาน Internet ของกรุงเทพมหานคร                                  (ดาวน์โหลด)
                    3. ข้อมูลสถิติการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร      (ดาวน์โหลด)
                    4. ข้อมูลสถิติการให้บริการแนะนำและแก้ไขปัญหาของโปรแกรมประยุกต์             (ดาวน์โหลด)

                   
-  รายงานผลการดำเนินงาน ในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยง                (ดาวน์โหลด)
                      แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือ
                      หน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์  และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ     

               
สรุปผลการดำเนินงาน
                  ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4