องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัด :  5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
น้ำหนัก :  ร้อยละ 10
  


สรุปผลการดำเนินงาน

   
  ♦   รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากระบบ MIS  (ดาวน์โหลด)
     
       ♦   ภาพนำเสนอผลการดำเนินงาน (Infographic)                                              (ดาวน์โหลด)

      ♦   ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

               ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4