องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

ตัวชี้วัด :  ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
น้ำหนัก :  10 คะแนน
 
 1.  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม                                               (แบบฟอร์ม  1)
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล    

2.  แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรม                               (บบฟอร์ม  2)
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล   

3.  แบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรม                                                            (แบบฟอร์ม  3)

4.  แบบฟอร์มนำเสนอโครงการในการพัฒนานวัตกรรม                                               (แบบฟอร์ม  4)
 
5.  แบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์                                                       (แบบฟอร์ม  5)

6.  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
     -  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด                                     
         (ดาวน์โหลด)
        ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
        การปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     - 
หนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ                   (ดาวน์โหลด)

7.  ภาพนำเสนอผลการดำเนินงาน (Infographic) 
                                                         (ดาวน์โหลด)

8.  สรุปผลการดำเนินงาน
                      ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4