องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ตัวชี้วัด :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ
น้ำหนัก :  ร้อยละ 20
  1. ระดับความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับสถาบันการศึกษา

เป้าหมาย          :  ระดับ  5 
น้ำหนักคะแนน  :  10

     1.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด                                                                       
(ดาวน์โหลด)

     1.2  โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่ายรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform)  (ดาวน์โหลด)                

     1.3  แผนการดำเนินการโครงการ                                                                          (ดาวน์โหลด)     

     1.4  คำสั่งกองสานสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ 15/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563          (ดาวน์โหลด)       
            เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด 2.2
            โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิด
ของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform)                                        

     1.5  รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาเมือง              (ดาวน์โหลด)
            ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา                                                  

     1.6  ภาพการนำเสนอผลการดำเนินงาน (Infographic)                                            (ดาวน์โหลด)

     1.7  ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ (นวัตกรรม) 
            -  ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่รองรับการวางแและพัฒนาพื้นที่
            -  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์

     1.8  สรุปผลการดำเนินงาน
                      ภาพรวม          ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4


2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง

เป้าหมาย          :  ระดับ  5 
น้ำหนักคะแนน  :  10

     2.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด                                                                      
(ดาวน์โหลด)   

     2.2  แนวทางและปฏิทินการดำเนินงาน                                                                (ดาวน์โหลด)           

     2.3  ทะเบียนบัญชีประชาสังคมระดับกลุ่มเขต/เครือข่ายประชาสังคมระดับกลุ่มเขต  

-  กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
-  กลุ่มกรุงเทพกลาง 
-  กลุ่มกรุงเทพใต้    
-  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
-  กลุ่มกรุงธนเหนือ 
-  กลุ่มกรุงธนใต้   

     2.4  แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (P1)                   

-  กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
-  กลุ่มกรุงเทพกลาง 
-  กลุ่มกรุงเทพใต้    
-  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
-  กลุ่มกรุงธนเหนือ 
-  กลุ่มกรุงธนใต้   

     2.5  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต           

-  กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
-  กลุ่มกรุงเทพกลาง 
-  กลุ่มกรุงเทพใต้    
-  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
-  กลุ่มกรุงธนเหนือ 
-  กลุ่มกรุงธนใต้   

     2.6  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  
            -  หนังสือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  (กลุ่มกรุงเทพเหนือ+กลุ่มกรุงเทพกลาง+กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)   (ดาวน์โหลด) 
            -  หนังสือแจ้งกองยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทราบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด                            (ดาวน์โหลด) 
            -  หนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด                                                                        (ดาวน์โหลด) 
            -  ภาพการนำเสนอผลการดำเนินงาน (Infographic)
                                                                                                   (ดาวน์โหลด)          

     2.7  สรุปผลการดำเนินงาน
                      
ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4