องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

ตัวชี้วัด :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
น้ำหนัก :  ร้อยละ 50
  1. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงาน ผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ตามเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย          :  ร้อยละ  100  
น้ำหนักคะแนน  :  20

     1.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด                                                            
(ดาวน์โหลด)

     1.2  ระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร                                (BMA Digital Plans)

     1.3  แนวทางการใช้งานระบบฯ
            -  คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป                                              
(ดาวน์โหลด)
            -  คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ                                                  (ดาวน์โหลด)

     1.4  แบบรายการแสดงโครงการและตัวชี้วัดของหน่วยงาน                        (ดาวน์โหลด)

     1.5  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
            -  ระบบฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
(E-Learning)

     1.6  สรุปผลการดำเนินงาน
                     
ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4


2. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย          :  ระดับ  5 
น้ำหนักคะแนน  :  15

     2.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด                                                                                                    
(ดาวน์โหลด)

     2.2  คำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 137/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563                            (ดาวน์โหลด)
            เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร                             

     2.3  แบบฟอร์มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprose Architecture : EA) ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง         (ดาวน์โหลด)

     2.4  แบบฟอร์มข้อมูลที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตัวชี้วัดตามมาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง                    (ดาวน์โหลด)

     2.5  รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน                       (ดาวน์โหลด)
            ในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
            เพื่ออ้างอิงถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
            ตัวชี้วัดระดับเมืองของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล                                                

     2.6  คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร                                    (ดาวน์โหลด)

     2.7  แบบสรุปผลตัวชี้วัดเมือง                                                                                    (ดาวน์โหลด)

     2.8  รายงานการศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดระดับเมืองของกรุงเทพมหานคร                   (ดาวน์โหลด)
            (ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
            ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์)   

     2.9  ผลสำรวจการใช้งานระบบ                                                                                   (ดาวน์โหลด)

     2.10  หนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด                   (ดาวน์โหลด)

     2.11  ภาพการนำเสนอผลการดำเนินงาน (Infographic)                                              (ดาวน์โหลด        

     2.12  สรุปผลการดำเนินงาน
                      
ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4


3. ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย          :  ร้อยละ  80
น้ำหนักคะแนน  :  15

    
     3.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด
                                                            (ดาวน์โหลด)

     3.2  แนวทางการขอใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่หน่วยงานที่ต้องการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร  (ดาวน์โหลด)

     3.3  บัญชีสรุปผลจำนวนระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เสนอขอติดตั้ง                      (ดาวน์โหลด)  
            โดยสามารถติดตั้งในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครและให้บริการได้    ** Update  17 กันยายน 2564**                                              

     3.4  สรุปผลการดำเนินงาน
                      ไตรมาสที่  1          ไตรมาสที่  2          ไตรมาสที่  3          ไตรมาสที่  4