มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
น้ำหนัก : ร้อยละ 6


1.  แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)    
(ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/78
7 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563)

2.  แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

3.  บัญชีตัวชี้วัดระดับเมืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  (ดาวน์โหลด)

4.  ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1