มิติที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด : 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
น้ำหนัก : ร้อยละ 7

     1. กิจกรรมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาวน์โหลด)

     2. แนวทางการทำงานแบบบูรณาการ (ดาวน์โหลด)

     3. หนังสือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
          
ครั้งที่ 1
           -  ครั้งที่ 2

     4. ระบบฐานข้อมูล

     5. ภาพถ่ายกิจกรรม
           - 
ครั้งที่ 1
           -  ครั้งที่ 2
           -  ครั้งที่ 3 

     6. รายงานผลการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด)