1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

     1.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลด)

     1.2  มติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  (ดาวน์โหลด)

     1.3  โครงการและบัญชีจัดสรรงบประมาณ  (ดาวน์โหลด)

     1.4  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
          -  หนังสือขอเห็นชอบฯ       
         
-  หนังสือเชิญประชุม
          -  ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขต
             1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 

             2. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
             3. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
             4. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
             5. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
             6. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
          -  ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมกำหนดแนวทาง
          -  ภาพถ่ายกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
        -  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต
             1.
กลุ่มกรุงเทพเหนือ
             2. กลุ่มกรุงเทพกลาง
             3. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
             4. กลุ่มกรุงเทพใต้
             5. กลุ่มกรุงธนเหนือ
             6. กลุ่มกรุงธนใต้
          -  สรุปผลการดำเนินงานรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร  (ดาวน์โหลด)

     1.5  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
         
  -  ประจำเดือนเมษายน 2563       
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563   
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563     
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563     
            -  ประจำเดือนกันยายน 2563       


2. ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

     2.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลด)

     2.2  มติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  (ดาวน์โหลด)

     2.3  โครงการและบัญชีจัดสรรงบประมาณ  (ดาวน์โหลด)

     2.4  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
         
-  แนวทางการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน
          -  หนังสือเชิญประชุม 
          -  
เอกสารประกอบการประชุม วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
          -  หนังสือแจ้งกองยุทธศาสตร์ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต
          -  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประเมินและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
          -  หนังสือแจ้งกองยุทธศาสตร์เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม 2563
          -  
ภาพถ่ายการจัดประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
          -  ภาพถ่ายการจัดประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขต
          -  สรุปผลการดำเนินงานรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร  (ดาวน์โหลด)

     2.5  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
           
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            - 
ประจำเดือนกันยายน 2563


3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

     3.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลด)

     3.2  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
          
-  หนังสือประสานส่วนราชการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
           -  คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองกับชุดข้อมูลประกอบ 
           -  
คู่มือการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในระบบ BMA Monitor App
           -  ภาพถ่ายการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ
                 ระหว่างกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการและกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
             -  ภาพถ่ายการประชุมชี้แจงแนวทางและปฏิทินการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

           -  สรุปผลการดำเนินงานรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร  (ดาวน์โหลด)

     3.3  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
            - 
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            - 
ประจำเดือนกันยายน 2563


4. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

     4.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลด)

     4.2  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
            - 
 หนังสือประสานส่วนราชการในการพิจารณาคุณภาพแผนฯ
            -  แนวทางการจัดทำและประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

            -  รายงานผลการพิจารณาคุณภาพแผนฯ
            -  หนังสือประสานกองยุทธศาสตร์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงาน
            -  แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 1 (30 มิ.ย.63)
            -  แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 2 (25 ส.ค.63)
            -  สรุปผลการดำเนินงานรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร  (ดาวน์โหลด)

     4.3  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
            - 
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            - 
ประจำเดือนกันยายน 2563


5. ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลง

     5.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลด)

     5.2  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
            -  
บัญชีสรุปโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่จะใช้ทรัพยากรของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร
                ไตรมาสที่ 2          ไตรมาสที่ 3          ไตรมาสที่ 4
          -  สรุปผลการดำเนินงานรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร  (ดาวน์โหลด)

     5.3  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
           
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            - 
ประจำเดือนกันยายน 2563