• ปี 2565
  • ปี 2563
    - การประชุมศูนย์สารสนเทศการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Information Center) ครั้งที่ 1/2563  
1.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
(คำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563)
(ดาวน์โหลด)
2.เอกสารประกอบการประชุม(ดาวน์โหลด)
3.รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563(ดาวน์โหลด)
4.BMA Roadmap การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)(Excel / PDF)
5.ข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางการดำเนินการ 17 เป้าหมาย
- 241 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559)
(ดาวน์โหลด)
(ดาวน์โหลด)


สรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะสั้นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
     >> Click ที่รูป <<
   


 - การประชุมศูนย์สารสนเทศการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Information Center) ครั้งที่ 2/2563 

1.เอกสารประกอบการประชุม(ดาวน์โหลด)
2.รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563(ดาวน์โหลด)
3.ความเชื่อมโยงประเด็นการจัดอันดับ (Ranking) กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)(ดาวน์โหลด)
4.ผลการจัดอันดับ(Ranking) ประเด็นสำคัญเพื่อเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
(ดาวน์โหลด)
5.การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ดาวน์โหลด)
6.ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่
- โครงการความร่วมมือระดับเมืองกับ Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT)
   ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยบริบทของความเป็นเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพฯ
- ความสอดคล้องของตัวชี้วัดความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ กับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
  ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และสถานะของการจัดเก็บข้อมูล
- รายงานสรุปโครงการนำร่อง ( บริบทความน่าอยู่ของเมืองในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย)

(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)

(ดาวน์โหลด)