แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs

          แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแมบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัยด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคนด้านที่ 4 มหานครกระชับ 

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจ
         และการเรียนรู้
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการ
         เมืองมหานคร