สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร
1. การจัดเก็บภาษีภาษี 3 ประเภท
2. งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของกรุงเทพมหานคร

สถิติด้านสังคม
หมวดประชากร
1.จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2551 - 2561
2.จำนวนประชากรและความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
3.จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2561 Excel / สถิติเชิงแผนที่ PDF
4.จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 Excel สถิติเชิงแผนที่ PDF
5.จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561 Excel
   สถิติเชิงแผนที่ PDF
6.จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
7.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2561
8.จำนวนและอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 - 2561
9.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2543 - 2561 และประมาณการของ
  พ.ศ. 2562 - 2565
10.จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2543 - 2561และประมาณการของ พ.ศ. 2562 - 2565
11.จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
12.จำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2561
13.จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2561 Excel สถิติเชิงแผนที่ PDF
14.จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2561 Excel / สถิติเชิงแผนที่ PDF
15.จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2561 Excel
     สถิติเชิงแผนที่ จำนวนประชากรย้ายเข้า PDF / สถิติเชิงแผนที่ จำนวนประชากรย้ายออก PDF
16.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามภาคที่อาศัยก่อนย้าย และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2561
17.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2561

หมวดสถิติการศึกษาและนันทนาการ
1.จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ จำแนกตามชั้นปี ระดับการศึกษา และสังกัดปีการศึกษา 2561
2.จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต พ.ศ. 2561
3.จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2561
4.จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
5.จำนวนโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต พ.ศ. 2561
6.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

หมวดสวัสดิการทางสังคม
1.จำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำ พ.ศ. 2561 จำแนกตามสถานภาพทำงาน
2.จำนวนและอัตราร้อยละของผู้ว่างงาน พ.ศ. 2561 จำแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยทำ
3.อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร
4.จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2561
5.จำนวนและอัตราร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) พ.ศ. 2561
6.ภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 – 2561
7.จำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2561 จำแนกตามสถานภาพแรงงาน
8.ภาวะการทำงานของประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – 2561
9.จำนวนสตรีที่ทำงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2555 – 2561
10.จำนวนและอัตราร้อยละของสตรีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2555 - 2561

สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ปริมาณการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
2.จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
3.ข้อมูลสถิติประปาในเขตการประปานครหลวง
4.จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร
5.จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและภาค
6.ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และมือถือ
7.จำนวนครัวเรือนจำแนกตามค่าใช้จ่ายและการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
8.จำนวนครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต
9.จำนวนการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
10.จำนวนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ ในกรุงเทพมหานคร
11.สถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
12.จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
13.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั่วประเทศ
14.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
15.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมส่วนภูมิภาค
16.เปรียบเทียบจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของกรุงเทพมหานคร
17.จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
18.ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร
19.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามท่าเทียบเรือ
20.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำแนกตามท่าเทียบเรือ
21.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน
22.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือยนต์ข้ามฟากเฉลี่ยต่อวัน
23.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ยต่อวัน
24.ปริมาณจราจรบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2560

สถิติด้านเศรษฐกิจ
1.เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) ของกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร
2.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนแยกตามค่าใช้จ่าย
3.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนแยกตามภาค
4.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณการ
5.จำนวนคนจน
6.จำนวนนักท่องเที่ยว (สนามบินดอนเมือง)
7.จำนวนนักท่องเที่ยว (สนามบินสุวรรณภูมิ)
8.ดัชนีราคาผู้บริโภค
9.อัตราเข้าพัก จำนวน และรายได้ผู้เยี่ยมเยือน

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
    ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ
2. จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
    ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
3. สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
4. ปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 – 2561 จำแนกเป็นรายเดือน
5. เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2561
6. พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ เดือนกันยายน 2562
7. จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
8. คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
9. การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2561
10. ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2561
11. ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2561