แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2560

​ ​

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2564

♦♦♦ ใบแทรกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2565


♦♦♦ ใบแทรกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2566

 

♦♦♦ ใบแทรกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2567

 

เพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567


เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ 3
https://circular.bangkok.go.th/doc/20230824/11471.pdf

เพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568