ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562