ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ จำนวน 1 รายการ)

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562