การประชุมนำเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา
  1. ทิศทางการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  2. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับตัวชี้วัดระดับเมือง
  3. ผลการศึกษาโครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง ( Word / PDF )