20
ก.ค. 2565

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ครั้งที่ 1 / 2565 
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องนพรัตน์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex : 2516 493 2844)