9
พ.ค. 2565

อบรมรุ่นที่ 3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รุ่นที่ 3  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับสำนักเขต

อบรมผ่านสื่ออิเล๋็กทรอนิกส์ เวลา 08.30 - 16.30 น.