23
ก.พ. 2565

การประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคม

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคม

เพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)