18
ส.ค. 2564

ประชุมสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564