19
ส.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเจรจาตกลง

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเจรจาตกลง การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสดีที่ 19 สิงหาคม 2564