25
เม.ย. 2565

อบรมรุ่นที่ 2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รุ่นที่ 2  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับสำนัก

อบรมผ่านสื่ออิเล๋็กทรอนิกส์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);