8
เม.ย. 2565

ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ ปี 2566 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);