28
มี.ค. 2565

ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุมหารือการจัทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรงุเทพมหานคร 

 

ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

 

ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 

 

โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม) เป็นประธานการประชุม 

$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);