18
ส.ค. 2564

ประชุมสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);