รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี
Report on the implementation of the Annual Work Plan for Bangkok.

 

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 

สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปี พ.ศ. 2563   (E-book / PDF

 

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต

  • กลุ่มกรุงเทพเหนือ   
(ดาวน์โหลด)
  • กลุ่มกรุงเทพกลาง  
(ดาวน์โหลด
  • กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
(ดาวน์โหลด)
  • กลุ่มกรุงเทพใต้  
(ดาวน์โหลด)
  • กลุ่มกรุงธนเหนือ   
(ดาวน์โหลด)
  • กลุ่มกรุงธนใต้
(ดาวน์โหลด)