การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
image

                            กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานในที่ประชุม นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม