การประชุมหารือคู่ความร่วมมือหลักเพื่อการเตรียมจัดทำรายงานการทบทวนระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Voluntary Local Review) ของกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
image

          ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้จัดประชุมหารือคู่ความร่วมมือหลักเพื่อการเตรียมจัดทำรายงานการทบทวนระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Voluntary Local Review) ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผศ.ทวิดา  กมลเวชช) ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
          การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของกรุงเทพมหานครกับคู่ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) ในการมีส่วนร่วมจัดทำรายงานการทบทวนระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Voluntary Local Review) ของกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำรายงานการทบทวนระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Voluntary Local Review) ของกรุงเทพมหานคร กรอบการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการสร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนความเห็น และมุมมองในการประสานความร่วมมือ
          ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ดร.แคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการกองกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สพ.ญ.ดร. อังคณา เลขะกุล นักวิจัยอาวุโสสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายจิรัฎฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะทำงานนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผอ.สุภาภรณ์  ธีระจันทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  ผอ.จารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง สำนักงานการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง