รุ่นที่ 3 การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 และวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับคณะวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง มีการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปกำหนดนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป โดยผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านแผน ในระดับสำนักเขต จำนวน 103 คน อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)