(ครั้งที่ 3) การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 6 นำโดยศาสตราจารย์นฤมล  นิราทร ประธานกรรมการ นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้แทนสำนักงาน ก.ก. ผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตทุ่งครุ และสำนักงานเขตหนองแขม