โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1              (ดาวน์โหลด)
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 2           (ดาวน์โหลด)