วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ติดตามเยี่ยมชมและหารือแนวทางการให้บริการแก่ผู้ป่วย

image
(5 พ.ย. 63) นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแพทย์หญิงขวัญตา เอื้ออุฬาร รักษาการณ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ