ติดตามผลการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
image

ติดตามผลการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

(6 พ.ย. 63) แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และทิศทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะช่วยส่งผลให้ประชาชนทั้งครอบครัว และชุมชนที่รับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ได้รับประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง