เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
image

 

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย

(4 พ.ย. 63)  แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย  โดยมีเภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ณ กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่